در مصاحبه ای که علیرضا صادقی بخشدار قلعه نو با خبرنگار روستایی درباره جلوگیری از تخلفات اداری و سازو کاری که در ادارات وجود دارد، گفت: موضوعی که شفاف نباشد و مبهم باشد زمینه شکل گیری تخلفات را ایجاد می کند. به عنوان مثال در معابر عمومی، مکان هایی که در دید عموم نباشند بستر بیشتر تخلفات هستند. در ساختار اداری نیز این موضوع حاکم است. در آن نقاطی از مراحل اداری که شفاف نیستند، تخلفات اداری شکل می گیرد.

بخشدار قلعه نو از برنامه ای که در حال انجام آن است خبرداد و گفت: در حال حاضر از تمام  دهیاری ها خواسته شده سایتی تهیه کنند که اسناد مالی، مدارک مناقصات، بحث بودجه ها و موارد طرح هادی خود را در آن قرار دهند؛ قطعا ناظرانی بر این برنامه فعالیت خواهند کرد و امید داریم تخلفات اداری به حداقل برسند.

وی افزود: مهم ترین امر این است که دستگاه های نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و در این راه از افراد متخصص بهره بگیرند.

صادقی از اهمیت حضور خبرنگاران و رسانه ها و فعالیت آنها در بحث های پیمانکاری، مالی و در سایر مسائلی که خبرنگاران به طور گسترده ورود نداشته اند بیان داشت : از شما به عنوان یک گروه خبرنگاری فعال درخواست می کنم حضور خود را پررنگ تر کنید، چرا که هر میران کند و کاو شما در این مسائل بیشتر باشد، تخلفات کمتری صورت می گیرد.  خبرنگاران طبق قانون این اختیار را دارند و من از این عمل استقبال می کنم.