انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران در جلسه هم اندیشی مسئولین روستایی و بخشداران با دستگاههای نظارتی استان گفت : تحصیص اعتبار یک و نیم میلیاردی دلاری از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در روستاها و همین طور برخورداری از مالیات از ارزش افزوده دو راهبردی است که در توسعه روستاها و مناطق محروم در این دولت محقق یافت .

محسنی بند پی با اشاره به استفاده از فکرهای نو و راه اندازی استارتاپ ها در رونق اشتغال روستایی گفت : شاید برای جوانان تحصیل کرده روستاها در حال حاضر پرداختن به شغل های سنتی نه تنها عملی نباشد بلکه صرفه اقتصادی نیز نداشته باشد ، بنابراین باید اشتغالهای جدید در روستاها حمایت و راه اندازی شود  در مجموعه استانداری تهران حمایت از استارتاپهای روستایی و فکر های نوین در حال مدیریت و راهبری است

استاندار تهران افزود : منابع ارزش افزوده باید در راستای سیاست های رفاه عمومی،  بهبود شاخص های اجتماعی ، اقتصادی و رونق روستاها مصرف شود ، یک دستگاه خدمت رسان که از بودجه و منابع ملی اعتبار دارد ، نباید از منابع ارزش افزوده استفاده کند هرچند اشکال نظارتی هم نداشته باشد این اعتبارات باید در زمینه سیاست هایی که قانونگذار مشخص کرده باید استفاده شود .